TONGXIAO SHEN

TONGXIAO SHEN

美国南加州大学 建筑学专业毕业

余晚宽

余晚宽

Pratt Institute | New York | America-Master of Architecture

SHIYU GUO

SHIYU GUO

耶鲁大学 建筑学硕士

王一州

王一州

哥伦比亚大学 建筑学硕士

陈帅屹

陈帅屹

美国南加州大学 建筑学硕士

王卓  / Joe Wang

王卓 / Joe Wang

LEED绿色建筑认证建筑师,美国南加州大学建筑学硕士。